לאחרונה פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי חדשה שעניינה היחס בין פירוק התא המשפחתי והשפעתו על שאלת קיומה של דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה. באותו מקרה דובר בבני זוג שהיו בעלים של דירת מגורים. בשלב מסויים החליטו להעתיק את מקום מגוריהם ורכשו דירה חדשה מקבלן. בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין, רכישת הדירה החדשה תזכה למדרגות מס רכישה נמוכות אם הינה דירה יחידה. לעניין זה תיחשב הדירה כדירה יחידה, אם בתוך 12 חודשים ממועד קבלת החזקה בדירה החדשה, תימכר הדירה הקודמת (סעיף 9(ג1א)(2) לחוק.

כוונתם המקורית של בני הזוג היתה אכן למכור את הדירה הישנה בתוך 12 החודשים כאמור ולעבור לדירה החדשה. אלא שהיחסים בין בני הזוג עלו על שרטון ובני הזוג החליטו להתגרש. לאור זאת, הוחלט כי הדירה הישנה תיוותר בידי הבעל (ולא תימכר), בעוד שהאישה תקבל את הדירה החדשה כאשר תושלם בנייתה.

מאחר שהוחלט שלא למכור את הדירה הישנה, התעורר החשש כי הדירה החדשה תחוייב במדרגות מס רכישה גבוהות (כדירה שנייה).

ואולם, במסגרת החלטת המיסוי ניתן פתרון לבעיה תוך שנקבע כי לעניין מס רכישה ניתן יהיה לראות בפירוק התא המשפחתי בתקופה הרלוונטית כמימוש של הדירה הראשונה, וכך הושגה התוצאה המיוחלת.

עם פירוק התא המשפחתי (הפסקת מגורים משותפים וניהול משק בית משותף), רשאים בני הזוג לחלק ביניהם את הדירות ללא אירוע מס וללא חיוב במס (סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין). במקרה כזה, אף שהחלוקה אינה אירוע מס, הרי שבמועד הקובע (12 חודשים ממועד קבלת הדירה החדשה) תהיה האישה בעלת דירה יחידה – הדירה החדשה, והיא תיחשב לפיכך כאילו לעניין בחינת "דירה יחידה" היא מכרה את זכויותיה בדירה הישנה. במועד זה, גם הבעל יהיה בעל דירה אחת בלבד (הדירה הישנה). בהתאם לכך, רכישת הדירה החדשה תחוייב במס רכישה לפי שיעורי המס החלים על דירה יחידה.

המדובר בהחלטה נכונה ומבורכת. פרשנות דווקנית ומחמירה, עשויה היתה להתבסס על לשון סעיף 4א לחוק לפיה אין לראות בהעברה אגב גירושין כמכירה ולטעון כי אין מתקיים התנאי שנמכרה הדירה הקודמת. אלא שפרשנות כאמור הינה מצומצמת יתר על המידה וחוטאת למטרה המהותית – הקניית הטבת מס (מדרגות מס רכישה נמוכות) למי שהינו מבחינה מהותית בעלים של דירה אחת בלבד. משכך הם הדברים, טוב עשתה החטיבה המקצועית, בכך שהעניקה פיתרון ראוי לצורך שהתעורר. העיקרון לפיו מונח מסויים עשוי להתפרש באופן שונה לעיתים אף באותו החוק עצמו, הוכרה בעבר ע"י ביה"מ העליון (ר' לדוג' ע"א 486/86 החברה החבשית).

 

 

 

 

הכותב הינו ממשרד אלתר עורכי דין

האמור במאמר הינו על דעת הכותב בלבד, אינו משקף בהכרח את עמדת רשויות המס ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

[22.02.15]