Loading...

פרסומים

במסגרת פעילותו עוסק המשרד גם בכתיבת מאמרים וספרים מקצועיים בנושאי מס. שותפי ועובדי המשרד הינם מחבריהם של אלפי מאמרים מקצועיים ועיתונאיים בתחומי המס השונים. פרסומים אלה זוכים מעת לעת לציטוט על ידי שופטי בתי המשפט השונים בבואם להכריע בסוגיות מיסוי המונחות בפניהם. שותפי המשרד מצוטטים מעת לעת גם במסגרת העיתונות היומית וכמגיבים לסוגיות מס עדכניות.

הדעות המוצגות במאמרים הינן על דעת הכותבים בלבד, אינן משקפות בהכרח את עמדת רשויות המס ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני ועדכני בהתאם לדין החל כיום.

כל המאמרים

הארכת מועדים להשגה ותיקון שומה

מפסיקה שניתנה לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי בנצרת בעניין עזבון המנוח חדר (ו"ע 2893-01-16) עולה כי סמכותו של מנהל מיסוי מקרקעין להאריך מועדים הקבועים בחוק הינה רחבה מאוד ואינה מתוחמת באופן נוקשה.

מס שבח ורכישה על מקרקעין ביהודה ושומרון

הצעת חוק חדשה מטעם הממשלה שפורסמה לאחרונה (22.3.2016) מתיימרת להקל את הפרוצדורה החלה על ישראלים ביחס לרכישת מקרקעין באזור יהודה והשומרון.

על פי הדין החל כיום, אזרח ישראלי המוכר או רוכש זכות […]

דירת מגורים ומבחן האדם הסביר

לאחרונה ניתן פסק דין ע"י ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב, בעניין השאלה האם נכס מהווה בגדר "דירת מגורים" לעניין פטור ממס שבח, ומדרגות מס רכישה.

בפסק הדין, בעניין לין […]

הנטל הסמוי בהשכרה פטורה ממס

השכרת דירת מגורים לצרכי מגורים, מוגבלת בתקרה, העומדת על סכום של 5,030 ₪ לחודש מגובה דמי השכירות (הסכום צמוד למדד ועודכן בתחילת 2016 כלפי מטה).

אחת השאלות שעוררו מחלוקת בשנים האחרונות, היתה […]

תקרת שכר הדירה למגורים הפטורה ממס הכנסה, עמדה בשנת 2015 על סכום של 5,079 ₪ לחודש. לבעלי דירות שהפיקו שכר דירה גבוה יותר, קיימות שתי אפשרויות עיקריות:

האחת – לעשות שימוש חלקי […]

מקבץ דיור כאיגוד מקרקעין

לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין אנקום גרופ (ו"ע 9105/11), במסגרתו נבחנה השאלה האם הקצאת מניות בחברה שהינה בעלת מקבץ דיור, מהווה פעולה באיגוד מקרקעין ועל כן חייבת במס רכישה.

עניינו […]