Loading...

פרסומים

במסגרת פעילותו עוסק המשרד גם בכתיבת מאמרים וספרים מקצועיים בנושאי מס. שותפי ועובדי המשרד הינם מחבריהם של אלפי מאמרים מקצועיים ועיתונאיים בתחומי המס השונים. פרסומים אלה זוכים מעת לעת לציטוט על ידי שופטי בתי המשפט השונים בבואם להכריע בסוגיות מיסוי המונחות בפניהם. שותפי המשרד מצוטטים מעת לעת גם במסגרת העיתונות היומית וכמגיבים לסוגיות מס עדכניות.

הדעות המוצגות במאמרים הינן על דעת הכותבים בלבד, אינן משקפות בהכרח את עמדת רשויות המס ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני ועדכני בהתאם לדין החל כיום.

כל המאמרים

האנומליה המוזרה במס ריבוי דירות

אנומליה נסתרת, הקיימת בחוק שעניינו מס ריבוי דירות, עתידה לגרום להפרשי מס גדולים בין נישומים שונים, גם כאשר הערך הכלכלי המוחזק על ידם הינו זהה.

עד כה, עיקר הביקורת כנגד החוק בהקשר […]

מס ריבוי דירות כבר כאן והמדינה עתידה להפסיד מיסים

מס ריבוי דירות הפך לעובדה מוגמרת. מנגנון מורכב ומסורבל נחקק על מנת להטיל מס על מי ששיעור בעלותו בדירות המגורים שונות עולה על 249%.

מעבר לביקורת על הצדק או חוסר הצדק שבחוק, נראה שהטלת המס לא […]

ביטול, מכר חוזר ומה שביניהם

ביטול עסקאות מקרקעין, כאשר הוא מוכר כתקף בהתאם להוראות סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין, מזכה את המוכר בהחזר מס השבח ששולם, ואת הרוכש – בהחזר מס הרכישה, והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

הקלות במס רכישה לנכים

כפי שנמסר על ידי רשות המיסים, בימים הקרובים עתיד להתפרסם ברשומות תיקון לתקנות מס רכישה, שנועד להקל על שיעורי מס הרכישה להם זכאים נכים.

תקנה 11(א) לתקנות מיסוי מקרקעין בעניין מס רכישה, […]

מס ריבוי דירות רחב משחשבתם

משרד האוצר ממשיך בהליכי החקיקה ביחס למס ריבוי דירות והצעת חוק מפורטת פורסמה ביום 31.10.2016 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית.

ניתוח הצעת החוק מלמד כי המס עשוי לחול על אוכלוסייה גדולה בהרבה מכפי […]

לעיתים שליש הוא יותר מדי

בעקבות התיקונים בחוק מיסוי מקרקעין בשנים האחרונות רווחת הדעה בציבור כי החזקה של חלק בדירה שאינו עולה על שליש, וזאת בנוסף לדירה אחרת, אינו שולל את הטבות המס המוקנות לבעלי דירה יחידה, לצורך […]