About absadmin

This author has not yet filled in any details.
So far absadmin has created 263 blog entries.

לך תוכיח שאין לך דירה

כידוע, החל מיום 1.1.2014 הוגבל הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה ביחס לתושבי חוץ. בעוד שביחס לתושבי ישראל נבחנת השאלה האם הדירה בישראל הינה דירתו היחידה של המוכר, הרי שתושב חוץ נדרש להוכיח לצורך הפטור בנוסף לקיומה של דירה יחידה בישראל גם שאיננו בעלים של דירה במדינת תושבותו. חוק מיסוי מקרקעין קבע […]

פברואר 6th, 2017|כללי|

האנומליה המוזרה במס ריבוי דירות

אנומליה נסתרת, הקיימת בחוק שעניינו מס ריבוי דירות, עתידה לגרום להפרשי מס גדולים בין נישומים שונים, גם כאשר הערך הכלכלי המוחזק על ידם הינו זהה.

עד כה, עיקר הביקורת כנגד החוק בהקשר זה הופנה על כך שהחוק יחול באופן זהה על בעלי דירות יקרות ודירות זולות יחסית. כך לדוגמה, בעלים של שלוש […]

ינואר 21st, 2017|כללי|

מס ריבוי דירות כבר כאן והמדינה עתידה להפסיד מיסים

מס ריבוי דירות הפך לעובדה מוגמרת. מנגנון מורכב ומסורבל נחקק על מנת להטיל מס על מי ששיעור בעלותו בדירות המגורים שונות עולה על 249%.

מעבר לביקורת על הצדק או חוסר הצדק שבחוק, נראה שהטלת המס לא רק שלא תגדיל את הכנסות המדינה ממיסוי, היא תוביל דווקא להקטנת ההכנסות ממיסים.

הסיבה לכך נובעת מכך שלא מעט בעלי דירות […]

ינואר 7th, 2017|כללי|

ביטול, מכר חוזר ומה שביניהם

ביטול עסקאות מקרקעין, כאשר הוא מוכר כתקף בהתאם להוראות סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין, מזכה את המוכר בהחזר מס השבח ששולם, ואת הרוכש – בהחזר מס הרכישה, והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

עם זאת, לא אחת עלולות להתעורר תקלות מס, מקום בו רשויות מיסוי מקרקעין מסרבות להכיר בביטול, ולא רק שאינן מזכות […]

דצמבר 11th, 2016|כללי|

הקלות במס רכישה לנכים

כפי שנמסר על ידי רשות המיסים, בימים הקרובים עתיד להתפרסם ברשומות תיקון לתקנות מס רכישה, שנועד להקל על שיעורי מס הרכישה להם זכאים נכים.

תקנה 11(א) לתקנות מיסוי מקרקעין בעניין מס רכישה, קובעת כי שיעור מס הרכישה בעת מכירת זכות במקרקעין לנכה, לנפגע פעולות איבה או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, […]

נובמבר 27th, 2016|כללי|

מס ריבוי דירות רחב משחשבתם

משרד האוצר ממשיך בהליכי החקיקה ביחס למס ריבוי דירות והצעת חוק מפורטת פורסמה ביום 31.10.2016 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית.

ניתוח הצעת החוק מלמד כי המס עשוי לחול על אוכלוסייה גדולה בהרבה מכפי שניתן היה לסבור בתחילה, וזאת עקב תחולתו הרחבה במספר מישורים:

הגדרת המונח "דירה" שעליה יחול המס, כוללת לא רק […]

נובמבר 20th, 2016|כללי|

לעיתים שליש הוא יותר מדי

בעקבות התיקונים בחוק מיסוי מקרקעין בשנים האחרונות רווחת הדעה בציבור כי החזקה של חלק בדירה שאינו עולה על שליש, וזאת בנוסף לדירה אחרת, אינו שולל את הטבות המס המוקנות לבעלי דירה יחידה, לצורך מס שבח ומס רכישה.

ככלל, מצב הדברים הינו אכן כך. הזכאות למדרגות מס הרכישה הנמוכות, אינה נפגעת כתוצאה מהחזקה […]

אוקטובר 2nd, 2016|כללי|

מוסד ציבורי וחברת בית

חוק מיסוי מקרקעין כולל הטבות מס שונות ל – "מוסד ציבורי", המוגדר כמוסד שלא למטרת רווח הפועל למטרה ציבורית (חינוך, בריאות, מדע, דת ועוד), אשר קיבל אישור רשות המיסים למעמדו זה. סעיף 61(ב) לחוק מעניק פטור ממס שבח על מכירת זכות במקרקעין בידי מוסד ציבורי. הפטור עשוי להיות מלא או חלקי (כמפורט בחוק), […]

יוני 19th, 2016|כללי|

הארכת מועדים להשגה ותיקון שומה

מפסיקה שניתנה לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי בנצרת בעניין עזבון המנוח חדר (ו"ע 2893-01-16) עולה כי סמכותו של מנהל מיסוי מקרקעין להאריך מועדים הקבועים בחוק הינה רחבה מאוד ואינה מתוחמת באופן נוקשה.

באותו עניין נדון מקרה ייחודי וחריג שבו יורש ביקש ארכה להגשת השגה ביחס לשומה לפי מיטב שפיטה שהוצאה על ידי […]

מאי 15th, 2016|כללי|

מס שבח ורכישה על מקרקעין ביהודה ושומרון

הצעת חוק חדשה מטעם הממשלה שפורסמה לאחרונה (22.3.2016) מתיימרת להקל את הפרוצדורה החלה על ישראלים ביחס לרכישת מקרקעין באזור יהודה והשומרון.

על פי הדין החל כיום, אזרח ישראלי המוכר או רוכש זכות ביהודה ושומרון כפוף לשתי מערכות דינים שונות. אחת, דיני המקרקעין החלים באזור, המבוססים על חקיקה ירדנית כפי שתוקנה על ידי […]

אפריל 10th, 2016|כללי|