About absadmin

This author has not yet filled in any details.
So far absadmin has created 263 blog entries.

דירת מגורים ומבחן האדם הסביר

לאחרונה ניתן פסק דין ע”י ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב, בעניין השאלה האם נכס מהווה בגדר “דירת מגורים” לעניין פטור ממס שבח, ומדרגות מס רכישה.

בפסק הדין, בעניין לין ובדוי נ’ מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (ו”ע 24036-03-14), נדון עניינו של מבנה בן שתי קומות בפינת הרחובות יפת ובן […]

March 20th, 2016|כללי|

הנטל הסמוי בהשכרה פטורה ממס

השכרת דירת מגורים לצרכי מגורים, מוגבלת בתקרה, העומדת על סכום של 5,030 ₪ לחודש מגובה דמי השכירות (הסכום צמוד למדד ועודכן בתחילת 2016 כלפי מטה).

אחת השאלות שעוררו מחלוקת בשנים האחרונות, היתה האם בעת הדירה יש לנכות פחת לצרכי מס שבח. ניכוי פחת משווי הרכישה של הנכס, מקטין את עלותו, וכתוצאה מכך […]

February 28th, 2016|כללי|

תקרת שכר הדירה למגורים הפטורה ממס הכנסה, עמדה בשנת 2015 על סכום של 5,079 ₪ לחודש. לבעלי דירות שהפיקו שכר דירה גבוה יותר, קיימות שתי אפשרויות עיקריות:

האחת – לעשות שימוש חלקי בפטור ממס, כאשר במסגרת מסלול מיסוי זה יתרת שכר הדירה מעל התקרה הפטורה מוכפלת, ויתרה כפולה זו היא שחייבת במס. […]

January 10th, 2016|כללי|

מקבץ דיור כאיגוד מקרקעין

לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין אנקום גרופ (ו”ע 9105/11), במסגרתו נבחנה השאלה האם הקצאת מניות בחברה שהינה בעלת מקבץ דיור, מהווה פעולה באיגוד מקרקעין ועל כן חייבת במס רכישה.

עניינו של פסק הדין בחברה בשם ורד הכרמל הזהב בע”מ, שבנתה והפעילה מקבץ דיור בפתח תקווה, בן 149 יחידות דיור, מכח […]

December 27th, 2015|כללי|

סוף שנת המס 2015: המומחים נותנים טיפים

סוף שנת המס 2015 המומחים נותנים טיפים

December 13th, 2015|כללי|

הפלייה לרעה של קרובים במס שבח

חוק מיסוי מקרקעין קובע הוראה קשה לפיה הזכות לחישוב מס לינארי מוטב במכירת דירת מגורים נשללת, מקום בו המכירה מתבצעת בין קרובי משפחה.

לאחרונה (15.10.15), תוקן החוק במסגרת תיקון מס’ 82, ונקבע כי כאשר העברת הדירה נעשית כעסקה חייבת במסגרת חלוקת נכסי עזבון בין יורשים (תוך תשלום כסף מחוץ לעזבון), יחול בכל […]

December 6th, 2015|כללי|

(עברית) משקיעים בנייר – דה מרקר 1.12.15

מגזין דה מרקר 1.12.15 ניר הורנשטיין

December 1st, 2015|כללי|

(עברית) פטור ממע”מ במכירת בית ששימש כצימר

לאחרונה (26.10.15) התפרסם פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין שלום חנוך (ע”מ 58730-12-13). פסק הדין עוסק במספר סוגיות חשובות שעניינן הוראות החיוב והפטור בחוק מע”מ ביחס למכירת מקרקעין, וכן סיווגו של אדם כ – “עוסק במקרקעין”.

באותו מקרה נדון עניינו של מערער שעסק בתחום הטקסטיל במשך שנים […]

November 22nd, 2015|כללי|

(עברית) שובן של הגזירות על משפרי הדיור

הצעת חוק שפורסמה ביום 28.10.2015 מטעם הממשלה, שבה ומחייה הוראה המצמצמת את פרק הזמן המוקצב למשפרי דיור למכור את דירתם הקיימת, על מנת שיוכלו ליהנות מהטבות ממס שבח ומס רכישה.

כיום, למשפרי דיור קיימת אפשרות לרכוש דירה שתיחשב כדירה יחידה גם אם במועד רכישתה טרם נמכרה הדירה הקודמת, ובלבד שהקודמת […]

November 8th, 2015|כללי|

(עברית) התעלמות מרישום דירות ע”ש אחר

אחת הדרכים הננקטות לעיתים על ידי משקיעים או יזמים בתחום הנדל”ן לצורך חיסכון במס, הינה רכישת דירה ע”י בן משפחה. לאחרונה, הוכרע מקרה מעניין בהקשר זה ע”י ביה”מ המחוזי מרכז, בעניין מנחם ורות אורן (ע”מ 20435-01-11). באותו עניין נדונה מכירה של שתי דירות בבניין ברח’ הרברט סמואל בתל אביב ע”י קרובות משפחה […]

October 25th, 2015|כללי|