Loading...

פרסומים

במסגרת פעילותו עוסק המשרד גם בכתיבת מאמרים וספרים מקצועיים בנושאי מס. שותפי ועובדי המשרד הינם מחבריהם של אלפי מאמרים מקצועיים ועיתונאיים בתחומי המס השונים. פרסומים אלה זוכים מעת לעת לציטוט על ידי שופטי בתי המשפט השונים בבואם להכריע בסוגיות מיסוי המונחות בפניהם. שותפי המשרד מצוטטים מעת לעת גם במסגרת העיתונות היומית וכמגיבים לסוגיות מס עדכניות.

הדעות המוצגות במאמרים הינן על דעת הכותבים בלבד, אינן משקפות בהכרח את עמדת רשויות המס ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני ועדכני בהתאם לדין החל כיום.

כל המאמרים

הכרה בהפסד מירידת ערך נדל"ן

ביום 26.6.2017 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי מרכז פסק הדין בעניין סגל וסומת, במסגרתו נדונה סוגיית ההכרה בהפסד כתוצאה מירידת ערך מקרקעין. באותו מקרה, החזיקה המערערת, חברה בשם סומת, במניות חברת בת שלה זכויות […]

פתיחת שומה גם לאחר יותר מ – 4 שנים

הסוגיה האם ניתן לפתוח מחדש שומת מס שבח, לאחר חלוף יותר מ – 4 שנים, נדונה לאחרונה בפסק הדין בעניין רייך נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (ו"ע 9451-10-16), שניתן בתאריך 9.4.2017.

באותו עניין נדון עניינם […]

לך תוכיח שאין לך דירה

כידוע, החל מיום 1.1.2014 הוגבל הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה ביחס לתושבי חוץ. בעוד שביחס לתושבי ישראל נבחנת השאלה האם הדירה בישראל הינה דירתו היחידה של המוכר, הרי שתושב חוץ נדרש […]

האנומליה המוזרה במס ריבוי דירות

אנומליה נסתרת, הקיימת בחוק שעניינו מס ריבוי דירות, עתידה לגרום להפרשי מס גדולים בין נישומים שונים, גם כאשר הערך הכלכלי המוחזק על ידם הינו זהה.

עד כה, עיקר הביקורת כנגד החוק בהקשר […]

מס ריבוי דירות כבר כאן והמדינה עתידה להפסיד מיסים

מס ריבוי דירות הפך לעובדה מוגמרת. מנגנון מורכב ומסורבל נחקק על מנת להטיל מס על מי ששיעור בעלותו בדירות המגורים שונות עולה על 249%.

מעבר לביקורת על הצדק או חוסר הצדק שבחוק, נראה שהטלת המס לא […]

ביטול, מכר חוזר ומה שביניהם

ביטול עסקאות מקרקעין, כאשר הוא מוכר כתקף בהתאם להוראות סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין, מזכה את המוכר בהחזר מס השבח ששולם, ואת הרוכש – בהחזר מס הרכישה, והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.